تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار انجام شد. بدین منظور در یک طرح پژوهشی نیمه‌آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه از بین نوجوان پسر کانون اصلاح و تربیت شهر تهران 40 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان، قبل از شروع مداخله پرسشنامه-های‌ تکانشگری و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان را تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایشی تحت 8 جلسه 90 الی 120 دقیقه‌ای آموزش به شیوه "برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری" قرار گرفت و گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات آموزشی و همچنین دو ماه بعد، مجدداً هر دو گروه پرسشنامه‌های مزبور را تکمیل نمودند. طبق نتایج بررسی تحلیل واریانس مختلط، در نمره‌های تکانشگری، راهبردهای شناختی مثبت و راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان نوجوانان، با توجه به اثر اصلی مراحل زمانی، اثر اصلی روش‌های آموزشی و همچنین اثر تعاملی مراحل زمانی با روش‌‌‌های آموزشی، تفاوت معناداری دیده شد. با توجه به یافته‌های مطالعه می‌توان از روش آموزش جایگزین پرخاشگری برای اصلاح رفتار نوجوانان و پیشگیری از وقوع پرخاشگری و رفتارهای بزهکارانه در آن‌ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Aggression Replacement Training on Impulsivity and Positive and Negative Cognitive Emotion Regulation Strategies in Delinquent Adolescent boys

نویسندگان [English]

  • saeed mahmoodinia 1
  • Mojgan Sepahmansoor 2
  • soozan Emamipoor 3
  • Fariba Hasani 3
1 Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant professor Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Aggression Replacement Training on impulsivity and positive and negative cognitive emotion regulation in delinquent adolescent boys. For this purpose, quasi-experimental method with pre-test - post-test and follow-up was performed. Among the statistical population of all adolescent boys of correction and rehabilitation center in Tehran city 40 subjects were selected using convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. Before the intervention, participants completed Barratt Impulsivity Scale (BIS-11) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Then, the experimental group received 8 sessions of 90 to 120 minutes of training in the "Aggression Replacement Training Program" and the control group did not receive training. After completing the training sessions, as well as two months later, both groups completed the questionnaires again. The results of mixed variance analysis showed that in impulsive scores, positive cognitive strategies and negative cognitive emotion regulation strategies for delinquent adolescents, due to the main effect of time steps, the main effect of educational methods, and the interactive effect of time steps with educational methods, the significant difference is visible.
According to the findings of the study, Aggression Replacement Training can be used for improving the behavior of adolescents and for preventing the occurrence of aggression and delinquent behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression Replacement Training
  • impulsivity
  • cognitive emotion regulation strategies
  • delinquent adolescents