اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مشاوره و راهنمایی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی،ابهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت بر نگرانی و نشخوارفکری زنانمطلقه انجامشد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی ازنوع پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری (سه ماهه) بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه 20 تا 50 ساله ای بود که درسال 95-96 جهت مشاوره به یکی از مراکز مشاوره، وابسته به بهزیستی استان تهران مراجعه کرده بودند. تعداد 20نفر از زنان‌ مطلقه به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 10نفره، آزمایش و کنترل گمارده شدند. پیش از شروع مداخله، با استفاده از مقیاس های نگرانی مایر و نشخوار نولن_هوکسیما از دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس افراد گروه آزمایش تحت درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت طی10جلسه120دقیقه ای یک بار درهفته قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. گروه ها بعد از دوره مداخله و پس از سه ماه مجدد با ابزار فوق ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته تحلیل‌ شد. نتایج پژوهش نشان‌ داد که درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت در بهبود نگرانی و نشخوار زنان مطلقه تأثیر معنی دار داشته است. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که برای کاهش نگرانی و نشخوارفکری می توان از مداخلات مبتنی بر تلفیق درمان پذیرش و تعهد با شفقت استفاده کرد.
واژگان کلیدی: درمان پذیرش و تعهد، درمان شفقت محور، نگرانی، نشخوارفکری، زنان مطلقه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Integrating Acceptance and Commitment Therapy (ACT) with Compassion on Worry and Rumination of Divorced Women

نویسندگان [English]

  • fatemeh tabrizi 1
  • mohammad ghamari 2
  • Kiiumars Farahbakhsh 3
  • saiedeh bazzazian 4
1 Ph.D. Student of Counselling, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
2 Associate Professor, Department of Counselling,Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
3 Associate Professor of Department of Counselling, Allameh Tabatabyi University,Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of integrating Acceptance and Commitment therapy with compassion on worry and rumination of divorced women in Tehran. The research method was quasi-experimental based on a pre-test, post-test design and control group with follow-up. The statistical population were divorced women with worry and rumination in Tehran during of 2016-2017 year who were referred to one of the Counselling Centers of Well-being in Tehran. They were 20 divorced women who were selected using available and purposive sampling method. Then they were randomly divided into experimental and control groups (10 persons in each group). The experimental group was received 10 weekly 120 minutes’ sessions of CFACT techniques , but the control group did not receive any intervention. The research instruments were Nolen-Hoeksema’s Ruminative Response Scale (RRS) and Meyer’s Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) Scale. Data were analyzed by using mix analysis of variance. The results indicated that ACT integration with compassion influenced on worry and rumination of divorced women. Therefore, the use of Acceptance and Commitment Therapy integration with compassion is an effective treatment on worry and rumination of divorced women.
Keywords: Acceptance and commitment therapy, compassion focus therapy, rumination, worry, divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • compassion focus therapy
  • worry
  • rumination
  • divorced women