اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

2 روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

3 دانشجو دکترا روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایران.

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق انجام شد. روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مددکاری شهر کرمانشاه در سال 1396 بود که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده شدند. مداخله روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر روی گروه آزمایش به‌صورت گروهی، هفته‌ای دو بار در 9جلسه 60 دقیقه‌ای اجرا شد؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. از پرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو در پیش آزمون و پس آزمون برای جمع-آوری اطلاعات استفاده و داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک‌متغیره تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، در مرحله پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل، در میزان نمرات ناگویی خلقی تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج نحقیق چنین به نظر می‌رسد گروه درمانی با رویکرد روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق مؤثر است. بنابراین اجرای چنین درمانی در مراکز مشاوره‌ پیشگیری از طلاق و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) to Reducing Alexithymia in Divorce Applicant Women

نویسندگان [English]

  • shahram mami 1
  • Afshin Safarnia 2
  • Leyla Tardast 3
  • Bita Abbasi 4
1 Assistant Professor of Psychology, University of Humanities, Islamic Azad University of Ilam, Ilam, Iran.
2 Psychology,University azad islamic Ilam
3 Psychology,University azad islamic Ilam
4 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of intensive short-term dynamic psychotherapy to reducing alexithymia in womens applicant divorce. The research design was based on a semi-experimental with pre-test-post-test approach and control group. The statistical population consisted of all womens applicant divorce, who referred to kermanshah city’s counseling centers in 2017. Among them, 30 people selected in the form of voluntary purposive method and randomly divided into two equal groups: an experimental group and a control group. The intervention of intensive short-term dynamic psychotherapy in the experimental group for 9 sessions of 60 miniutes, The control group was put in the waiting list. Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20) were used in the pretest and posttest for collecting information. Data were analyzed using one-way analysis of covariance. The results of the research showed that after controlling the effect of pre-test, there was a significant difference between the two groups in the post-test stage alexithymia. According to research results, group therapy with short-term dynamic psychotherapy seems to be effective in reducing alexithymia in divorce applicant women. Therefore, The practice of such a treatment in divorce prevention counseling centers and social worker clinics seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • divorce
  • dynamic
  • psychotherapy