اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، مرودشت، ایران

2 دانشجویی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

3 گروه روانشناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

4 دانشجویی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی بندر گز، بندر گز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زنان مراجعه کننده به بیمارستان زنان و زایمان حافظ شهر شیراز بود، که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی 8 جلسه 1 ساعته قرار گرفت، و گروه گواه، هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل؛ پرسشنامه استرس ادارک شده کوهن و پرخاشگری باس و پری بود که توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون، پس آزمون تکمیل گردیدند. داده ها با روش های آماری توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و گواه در نمرات کلی استرس ادراک شده و مولفه های پرخاشگری وجود دارد(05/0>P). نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخلات در استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان دارای سندرم پیش از قاعدگی و ارائه افق های جدید در مداخلات بالینی این زنان تأکید دارد و میتوان از آن به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Perceived Stress and Aggression in Women with Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

  • Esmail Barzegar 1
  • Esmail zohrei 2
  • Alireza Bostanipour 3
  • Khadijeh Fotohabadi 1
  • Shima Ebrahimi 1
  • Masoumeh Hoseinnia 4
1 Department of Counselig, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Student of PHD of Counseling, Yazd Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, science and research Branch,Tehran, Iran.
4 Student of Master of Genral Psychology, Bandar Gaz Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the effect of acceptance and commitment group therapy on perceived stress and aggression in women with premenstrual syndrome. This is quasi-experimental study with pretest - posttest and control group. The statistical population included all women referred to maternity hospital Hafez Shiraz city, therefore from among them, 30 female subjects were selected randomly and assigned into two control & experimental groups (each with 15 subjects). The experimental group received the commitment and acceptance group therapy in eight sessions each of which in one hour and the control group received no treatment. The measurement tools were Kohen's perceived stress scale and Buss and Perry questionnaire that were filled by the participants in the pretest, posttest stages. The data was analyzed by using descriptive statistics and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Findings showed significant difference between experimental and control groups in total scores of perceived stress and components of aggression (p < 0.05). Results emphasize the importance of the use of these interventions in perceived stress and aggression in women with premenstrual syndrome and presenting new horizons in clinical interventions and it can be used as an effective intervention method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Based Therapy
  • Aggression
  • Perceived Stress
  • Premenstrual Syndrome
باستانی، فریده.، رحمت نژاد،لیلی.، جهدی، فرشته و حقانی، حمید(1387). خودکفایتی شیردهی و استرس درک‌شده در مادران نخست‌زا، نشریه پرستاری ایران،21(54):23-9.
جعفرنژاد، فرزانه.، شاکری، زهرا.، نجف نجفی، مونا و صالحی فدردی، جواد(1392). بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی، مجله زنان مامایی و نازایی ایران،16(76):18-11.
دوستی، پیمان.، غلامی، سحر و ترابیان، سحرالسادات(1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پرخاشگری در دانش‌آموزان مبتلا به اعتیاد اینترنتی، مجله سلامت و مراقبت،18(1):72-63.
رمضانی تهرانی، فهیمه.،‌هاشمی، سمیه و رباب علامه، مطهره(1391). شیوع سندرم پیش از قاعدگی و برخی از عوامل مرتبط با آن در سن باروری، افق دانش،18(3):127-121.
روستایی، امین.، ابوالقاسمی، شهنام.، محمدی‌آریا، علیرضا و ساعدی، سارا(1390). مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم و دارودرمانی بر پرخاشگری زندانیان، یافته‌ها نو در روان‌شناسی،7(21):33-19.
علوی‌زاده، فرانک و شاکریان،عطا(1395). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی(عاطفی، جنسی)، نشریه روان پرستاری،4(6):14-8.
محمدى، نوراله(1385). بررسى مقدماتى شاخص‌هاى روان‌سنجى پرسشنامۀ پرخاشگرى باس و پرى، مجله علوم اجتماعى و انسانی دانشگاه شیراز،25(4):152-132.
میرزایی،فرانه.، نشاط‌دوست،حمیدطاهر.، جبل‌عاملی،شیدا.، دره‌کردی، علی و ناظم‌کازرانی، فاطمه‌السادات(1392). اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر افسردگی و تحریک‌پذیری زنان مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(2):86-79.
نظامی، لطیفه و عزیزی، مرتضی(1394). پیش‌بینی و میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان بر اساس استرس ادراک‌شده دوران بارداری در زنان شهر تبریز، زن و مطالعات خانواده،8(30):125-113.
Alavizadeh, F. and Shakerian, A. (2017). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on reducing stress, anxiety and depression in married females experiencing infidelity (Emotional-Sexual). Iran Journal of Nursing Nursing Care Reasearch Center,4(6):8-14(Text in Persian).
Allais, G., Gabellari, I., Burzio, C., Rolando, S., De Lorenzo, C., Mana,O. and Benedetto, C.(2012). Premenstrual syndrome and migraine. Neurological Sciences,33(1):111-115.
Bakhshani, NM., Mousavi, MN. and Khodabandeh, G.(2009). Prevalence and severity of premenstrual symptoms among Iranian female university students. Journal Pak Med Assoc,59(4):205-208.
Bastani, F., Rahmatnejad, R., Jahdi, F. and Haghani, H.(2008). Breastfeeding self-efficacy and perceived stress in primiparous mothers. Iran Journal of Nursing Nursing Care Reasearch Center,21(54):9-23.(Text in Persian).
Baumeister, H., Nowoczin, L., Lin, J., Seifferth, H., Seufert, J., Laubner K. and et al.(2014). Impact of an acceptance facilitating intervention on diabetes patients’ acceptance of Internet-based interventions for depression: A randomized controlled trial. Diabetes Research and Clinical Practice,105(1):30-9.
Brahmbhatt, S., Sattigeri, B., Shah, H., Kumar, A. and Parikh, D. (2013). A prospective survey study on premenstrual syndrome in young and middle aged women with an emphasis on its management. International Journal of Research in Medical Sciences,1(2):69-72.
Cindy, F. and Erum, W. (2015). Stress on health-related quality of life in older adults: the protective nature of mindfulness. Aging & Mental Health, 19(3):201-206.
Dousti, P., Gholami, S and Torabian, S.(2016). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on aggression among students with internet addiction. Journal of Health and Care,18(1):63-72.(Text in Persian).
Hillevi, B., Josefin, M., Hugo, H. and Gunilla, B.(2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial. Behavior Research and Therapy,49(6–7): 389-39.
Hoaly. K., Asplund. K. and Anderson. G.(2014). Stress management for middle managers via an acceptance and commitment-based smartphone application: a randomized controlled trial. Internet intervention,1(3):95-101.
Jafarnejad, F., Shakeri, Z., Najaf Najafi, M. and Salehi Fadardi, J. (2013). Evaluation the relationship between stress and symptoms of premenstrual syndrome. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology Infertility, 16(76):11-18.(Text in Persian).
Lete, I., Duenas, J. and Serrano,I. (2011). Attitudes of Spanish women toward premenstrual syndrome-premenstrual dysphoric disorder. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 159(1):115-8.
Liu, Q., Wang, Y., Heck, C. and Qiao, W. (2017). Stress reactivity and emotion in premenstrual syndrome. Neuropsychiatr Dis Treat, 13(5):1597–1602.
Lozovska, J. and Gudaite, G.(2012). The understanding of aggression motivation and the psychotherapy process. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 82(9):360–365.
Mirzaei, F., Neshatdoost, H., JabalAmeli, S., Darekordi, A. and Kazerani, F.(2013). Efficacy of cognitive-behavioral stress management on depression and irritability of women with premenstrual syndrome: A Short report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences,12(1):79-86(Text in Persian).
Mohammadi, N.(2006). Preliminary study of psychometric questionnaires Buss-Perry Aggression. Journal of Social Sciences and Humanities Shiraz University, 25(4):132-152.(Text in Persian).
Nezami, L. and Azizi, M.(2015). Predictive and prevalence of postpartum depression on the basis of perceived stress during pregnancy among women in Tabriz. Woman and Family Studies, 8(20):113-125(Text in Persian).
Norhayati, M., Hazlina, N., Asrene, A. and Emilin,W.(2015). Magnitude and risk Factors for Postpartum semptoms: A literature review. Journal of Affective Disorders, 2(175):34-52.
Ramya, S., Rupavani, K. and Bupathy, A.(2014). Effect of educational program on premenstrual syndrome in adolescent school girls. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, 3(1):168-171.
RamezaniTehra, F., Hashemi, S. and RobabAllameh, M.(2012). Prevalence of premenstrual syndrome and some of its relative factors in reproductive age. Horizon Med Sci,18(3):121-127.(Text in Persian).
Roustaei, A., Aboulghasemi, S., MohammadiArya, A. and Saedi,S.(2011) .A comparison effect of training the anger management and medicine cure on aggression in prisoners. Journal of Psychology New Ideas,7(21):19-33.(Text in Persian).
Sammon, C., Nazareth, I. and Petersen, I.(2016). Recording and treatment of premenstrual syndrome in UK general practice: a retrospective cohort study. B medical journal open,6(3):10244.
Sarka, A., Mandal, R. and Ghorai, S.(2016).Premenstrual syndrome among adolescent girl students in a rural school of West Bengal, India. International Journal of Medical Science and Public Health, 5(3):408-411.
Seedhom, A., Mohammed, E. and Mahfouz, E.(2013). Life style factors associated with premenstrual syndrome among El-Minia university students, Egypt.ISRN Public Health,41(12):1-7.
Sharf, R.S. (2015). Theories of psychotherapy & counseling: Concepts and cases. Cengage Learning.
Thomas, N., Shawyer, F., Castle, DJ., Copolov, D., Hayes, S. C. and Farhall,J. (2014). A randomised controlled trial of acceptance and commitment therapy for psychosis: study protocol. BMC Psychiatry,14(1):198.
Walton, L. M., Machamer, L., Asumbrado, R C. and Behrens, MA.(2018). Relationship between Nutrition (REAP), Exercise (VSAQ), and Stress on Premenstrual Syndrome Severity (PSST): Correlation, Cross-Section, Purposive Sample of 75 Females Ages 18-55. Journal of Physiotherapy & Physical Rehabilitation, 3(1):158-166.
Yew, S., Lim, K. J., Haw, Y. and Gun, S. K.(2015). The association between perceived stress, life satisfaction, optimism, and physical health in the singapore asian context. Asian journal of Humanities and Social Sciences,3(1):56-66.