اثربخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش گرایش به روابط فرازناشویی افراد معتاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر کاهش گرایش به روابط فرازناشویی افراد معتاد انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل همراه با پیگیری یک‌ماهه بود. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در سال 1395 بودند که به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، 40 نفر در گستره سنی 25 تا 50 سال انتخاب و به صورت تصادفی به نسبت یکسان در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه "گرایش به روابط خارج از ازدواج" استفاده شد. برنامه مداخله گروه‌درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر روی گروه آزمایش به صورت گروهی به مدت 10 جلسه 2 ساعته (در هر هفته یک جلسه) اجرا شد؛ گروه کنترل به مدت 2ماه در لیست انتظار قرار گرفت. یافته‌های به دست آمده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌ مکرر نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل، در میزان گرایش به روابط فرازناشویی تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق چنین به نظر می‌رسد که گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر کاهش گرایش به روابط فرازناشویی افراد معتاد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Therapy with Transactional Analysis on Reduction of the Tendency to Extramarital Relationships in Addicts

نویسندگان [English]

  • shahram mami 1
  • zeinab sadat hoseini 2
1 Assistant Professor of Psychology, University of Humanities, Islamic Azad University of Ilam, Ilam, Iran.
2 Ph.D. Student of general Psychology, Islamic Azad University of Ilam, Ilam, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of group therapy with transactional analysis on reduction of the tendency to extramarital relationships among addicts. The research followed a semi-experimental methodology with pretest-posttest and a control group on a one month follow-up. Research population included all addicts visiting the rehabilitation center in Kermanshah in 2016. Purposive sampling was used to select 40 subjects in the age range of 25-50 years old who were randomly divided into two equal groups: an experimental group and a control group. Extramarital Relationships Questionnaire were used for collecting information. Group therapy interventions with transactional analysis were performed on the experimental group for 10 sessions of 2 hours (one session a week), while the control group waited 2 months to receive the intervention. The results of repeated measures Ancova showed that there is a significant difference between the rate of the tendency to extramarital relationships during post-test and follow-up. According to research results, group therapy with transactional analysis seems to be effective in reducing the tendency to extramarital relationships among addicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addicts
  • extramarital relationships
  • transactional analysis