اثربخشی درمان تلفیقی رویارویی و جلوگیری از پاسخ به همراه تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی بر کاهش نشانه‌‌‌‌های اختلال وسواسی- اجباری(نوع شستشو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان تلفیقی رویارویی همراه با جلوگیری از پاسخ و تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی بر کاهش نشانه های اختلال وسواسی-اجباری انجام شد. این پژوهش در چهارچوب طرح تک آزمودنی از نوع طرح پایه ای AB برروی سه شرکت کننده مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری به روش نمونه گیری داوطلبانه اجرا شد. شرکت کنندگان، برای ارزیابی اثرات درمان پرسشنامه وسواسی-اجباری مادزلی را تکمیل کردند.درمان، کاهش معناداری در نشانه های آلودگی-نجاست،وارسی،کندی-تکرار و تردید نشان داد، بجز خرده مقیاس تردید-وظیفه شناسی که نشان می دهد مداخله در این متغیر چندان موثر نبوده است. درصد تغییر کلی نیز، نشان از اثرات قابل توجه مداخله بر نشانه های وسواسی-اجباری دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان رویارویی و جلوگیری از پاسخ به همراه تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی را به عنوان مداخله موثر در کاهش نشانه های اختلال وسواسی-اجباری پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of treatment of obsessive-compulsive disorder (type washing) through religious preferential encoding correction with exposure and response prevention

نویسندگان [English]

  • Farideh Yaghoubzadeh 1
  • Majid Mahmoud Alilo 2
1 -
2 Tabriz Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Tabriz,Tabriz
چکیده [English]

The effectiveness of treatment of obsessive-compulsive disorder (type washing) through religious preferential encoding correction with exposure and response prevention
Abstract :
The present research aimed to examine the effectiveness of combination therapy exposure and response prevention with religious preferential encoding correction in reduces symptoms of obsessive-compulsive disorder(OCD).This research was performed in the framework of the single case of the type of AB design on the three participants with obsessive-compulsive disorder voluntarily sampling . All participants, for evaluating the effect of treatment filled Obsessive-Compulsive Inventory (MOCI).The treatment showed a significant reduction in the symptoms of contamination-impurity, checking, slow-repetition except scale doubt duty that shows intervention was not effective in this variable.The percentage change for all the symptoms of OCD indicate the significant effect of the intervention on the obsessive-compulsive symptoms.According to these findings, exposure and response prevention with religious preferential encoding correction was suggested as an effective intervention in reduction of symptoms of obsessive-compulsive disorder.


کلیدواژه‌ها [English]

  • "obsessive-compulsive disorder"
  • "exposure "
  • " encoding correction"
اسدی، مسعود.، شیرعلی پور، اصغر.، شکوری، زینب و محمدخانی، شهرام (1391). فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3): 405-396.

انجمن روان‌پزشکی آمریکا (1393). پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌‌‌های روانی، ترجمۀ یحیی سید محمدی، تهران: روان.

بابایی، مهناز.، اکبرزاده، نسرین.، نجل رحیم، عبدالرحمان و پورشهریاری، مه سیما(1389). تأ‌ثیر درمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی-اجباری در دانشجویان دختر، فصلنامه مطالعات روان شناختی، 6(1):55-43.

بیابانگرد، اسماعیل (1386). روش‌‌‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: دوران.

حسن‌زاده، احمد.، شریفی‌درآمدی، پرویز و سهرابی، فرامرز(1392). مقایسه مؤلّفه‌‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی، فصلنامه مطالعات روان شناختی، 9(1): 108-91.

دادفر، محبوبه(1376). بررسی همبودی اختلالات شخصیت در بیماران وسواسی-جبری و مقایسه آن‌ها با افراد بهنجار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی،انستیتو روان‌پزشکی تهران.

زارع، حسین.، مرادی، کبری.،  قاضی، شیرین.، صفری، نوش آفرین و لطفی، راضیه(1393). مقایسه توجه انتخابی بین بیماران افسرده، وسواسی، اضطرابی و افراد عادی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،16(3):69-62.

نارویی نصرتی، رحیم و منصور، محمود(1388).طرح خودیابی اسلامی و درمان وسواس(آلودگی وطهارت، نجاست)، مجله روان‌شناسی دین،2(5): 170-145.

هاشمی، زهرا و خیر، محمد(1387). بررسی رابطۀ ابعاد فراشناخت عاطفی و جهت‌گیری هدف،فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی دانشگاهتبریز،3(11): 123-146.

America Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Translation Yahya Syed Mohammadi, Tehran: Ravan Publication (Text in persian).

Asadi, M., Shiralipour, A., Shakouri, Z., Mohammadkhani, SH (2012). Meta-analysis of the effectiveness of cognitive-behavior therapy on improvement of patients suffering from obsession disorder, Journal of Yazd University of Medical Sciences,20(3): 396-405 (Text in persian).

Babaei, M., Akbarzada, N., Njl Rahim, A.R.,  Poursharyary, M.S. (2010). The Effectiveness of combination therapy  of cognitive-behavioral and the  reduce risk ideation on obsessive-compulsive disorder at among female students, Journal of Psychological Studies, 6(1):43-55 (Text in persian).

Beck, AT., Emery, GD., Greenberg, RL (1985) Anxiety Disorders and Phobias: A Cognitive Perspective. New York (NY): Basic Books.

Biyabangard, A (2007). Research methods in Psychology and Educational Sciences,Tehran: Dowran  Publication (Text in persian).

Burgess, J. S., Jones, L. N., Robertson, S. A., Radcliffe, W. N., Emerson, E., Lawler, P. et al (1981).The degree of control exerted by phobic and nonphobic verbal stimuli over the recognition behavior of phobic and nonphobic subjects,Behaviour Research and Therapy, 19(3): 223–234.

Clark , D‌‌‌‌.A (2007).Cognitive – behavioral therapy for OCD, NewYork:The Guilford Press.

Clark, D. A. & Beck, A. T (with Alford, B.) (1999). Scientific foundations of cognitive theory and therapy of depression,New York: Wiley.

Dadfar , M (1997). Comorbidity of personality disorders in obsessive-compulsive patients and compare them with normal individuals, Master's thesis in clinical psychology, Tehran Psychiatric Institute (Text in persian).

Davidson, J.R.T(2000)‌‌‌‌. Social Anxiety Disorder Under Scruting, Depression and Anxiety, 11(3): 93 − 98.

Fisher,  P.L.,  Wells ,A (2005 ).How effective are cognitive and behavioral treatments for obsessive compulsive disorder?A clinical significance analysis,J Behav Res Ther; 43(12): 1543-58.

Foa, E. B., Ilai, D., McCarthy, P. R., Shoyer, B. & Murdock, T(1993). Information processing in obsessive–compulsive disorder, Cognitive Therapy and Research, 17(2)::173–189.

Franklin , M.E., Abramowitz ,J.S., Bux, D.A., Zoellner, L.A., Feeny, N.C (2002).Cognitive-behavioral therapy  with  and without medication in the treatment of obsessive compulsive disorder, Professional Psychology: Research and Practice, 33(2):162-168.

Greisberg,S. & Makay,D (2003).Neuropsychology of Obsessive-Compulsive disorder.A review and treatment implications ,clinical Psychology Review,23(1):95-117.            

Hashemi, Z., Xeyr, M(2008). Relationship between emotional  metacognition and  goal orientation, Journal of Psychology, University of Tabriz.3 (11):123-146(Text in persian).

Hassan Zadeh, A., Sarifi daramadi, P. & Sohrabi, F(2013). Compared the metacognition Components in adolescents with and without obsessive-compulsive, Journal of Psychological Studies ,9( 1):91-108 (Text in persian).

Jenike, M. A., Baer, L. & Minichiello, W. E (1990). Obsessive compulsive disorders: theory and management (2nd ed.),Chicago: Yearbook Publishers.

Laposa, M.L. & Rector, N.A(2009). Cognitive Bias to Symptom and Obsessive Belief Threat Cues in Obsessive-Compulsive Disorder, The Journal of Nervous and Mental Disease ,197(8):599–605.

Naroui Nosrati, R.& Mansour, M (2009 ).Islamic self-discovery Plan and treatment of OC (contamination and purity, impurity), Journal of Psychology of religion,2(5):145-170(Text in persian).

Olatunji,B.O., Davis,M.L., Powers,M.B.& Smits,J.A.J (2013). Cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder:A meta-analysis of treatment outcome and moderators, Journal of Psychiatric Research,47 (1):33-41.

Rachman, S. J & Hodgson, R. J (1997)‌‌‌‌.Obsessive- compulsive disorder, Englewood diffs , NJ: Prentice- Hall.

Radomsky, A. S & Rachmen, S (1999). Memory bias in obsessive compulsive disorder (OCD),Behaviour Research and Therapy, 37(7): 605–618.

Roberts, j. E., Muller,j (2004). Memory and attention in Obsessive–Compulsive Disorder: a review, Journal of Anxiety Disorders,19(1):1-28.

Tallis, F(1997). The neuropsychology of obsessive–compulsive disorder: a review and consideration of clinical implications,British Journal of Clinical Psychology, 36(1): 3–20.

Williams, J. M. G., Mathews, A. & MacLeod, C (1996). The emotional Stroop task and psychopathology, Psychological Bulletin, 120(1): 3–24.

Zare, H., Moradi, K., Qazi, SH., Safari, N‌‌‌‌. & Lotfi,R (2014). Comparison of selective attention between the MDD, OCD, anxiety and normal individuals, Journal of Lorestan University of Medical Sciences,16(3):62-69 (Text in persian).