اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه الزهراء، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهراء

3 دانشجوی دکتری اعتیاد مرکز تحقیقات بقیه‌الله، دانشیار روانپزشکی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری– عملی انجام شد. مطالعه حاضر از طرح‌های نیمه آزمایشی با مدل پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل کلیه مراجعه‌کنندگان به بخش روانپزشکی بیمارستان امام‌حسین(ع) تهران می‌باشد. گروه نمونه، شامل 27 نفر از مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بیمارستان امام حسین(ع) تهران انتخاب و به روش غیرتصادفی در دو گروه آزمایش (12=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها مقیاس وسواس-اجبار ییل‌براون (Y-BOCS) و مقیاس سطح هیجان ابرازشده (LEE) را تکمیل نمودند. سپس مداخله آموزش روانشناختی با توجه به برنامه آموزشی MFBT در مورد گروه آزمایش اجرا شد. این مداخله شامل 8 جلسه 2 ساعته، آموزش روانشناختی به مراقبین مبتلایان به وسواس بوده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد آموزش روانشناختی در کاهش هیجان ابرازشده و مولفه‌های آن شامل: مزاحمت/مداخله‌گری، پاسخ‌هیجانی، نگرش منفی نسبت به بیماری، تحمل/انتظار و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی موثر است. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان آموزش روانشناختی را به عنوان مداخله‌ی موثر در درمان پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of psycho education on expressed emotion and decreasing severity of diseases in patient with obsessive compulsive disorder

نویسندگان [English]

  • razieh eftekharzade 1
  • simin hosseinian 2
  • jamal shams 3
  • seyedeh monavar yazdi 4
چکیده [English]

The effectiveness of psycho education on expressed emotion and decreasing severity of diseases in patient with obsessive compulsive disorder. Abstract The present research aimed to examine the effectiveness of psycho education on express emotion and decreasing severity of diseases in patient with obsessive compulsive disorder. The study utilized quasi-experimental design with pretest - posttest along with control group method. The population included all of the clients referring in the summer of 1393 to the psychiatric department of Imam Hussein Hospital, in Tehran. The sample group was involved 27 OCD patients and random assigned in experimental (n=12) and Control (n=15) groups. All participants filled Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) & Level of Expressed Emotion scale (LEE), then intervention was applied to experimental group base on MultiFamily Behavioral Treatment (MFBT). The intervention was performed in eight sessions (2 hours per session) to OCD caregivers. In order to analyze data analysis covariance (ANCOVA) method was applied by SPSS v22. The research results indicated that psycho education was effective on expressed emotion and its factors: (intrusiveness, emotional response, negative attitude toward illness, Tolerance/Expectations) as well as reducing severity of OCD in patient. The findings were supported by previous studies, too. According to these findings, psycho education as an effective intervention in the treatment suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : psycho education
  • Expressed emotion
  • obsessive-compulsive disorder
افتخارزاده، راضیه (1393). اثربخشی آموزش روان‌شناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری- عملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه الزهراء (س) تهران.
حاجی سیدتقیاتقوی، زهرا السادات.، پیوسته‌گر، مهرانگیز و خسروی، زهره (1394). مقایسۀ سطوح کمال‌گرایی مادر با پیوند والدینی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد سالم. فصل‌نامه‌ مطالعات روان‌شناختی، 11(2)، 47 تا66.
دهقانی، شهرام (1381). رابطۀ بین هیجان ابرازشده و صفات شخصیت در خویشاوندان بیماران روان‌پریش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد کرج.
راجزی اصفهانی، سپیده.، متقی‌پور، یاسمن.، کامکاری، کامبیز.، ظهیرالدین، علیرضا.، جان‌بزرگی، مسعود (1390). پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس وسواس – اجبار ییل‌بروان. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 17 (4)، 297 تا 303.
کرملو، سمیرا (1387). اثربخشی آموزش روان‌شناختی خانواده در کاهش ابرازهیجان و بهبود جو خانوادگی در خانواده‌های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان‌پزشکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی. دانشگاه شهید بهشتی تهران، پژوهشکده خانواده.
 
Albert, U., Bogetto, F., Maina, G., Saracco, P., Brunatto, C., & Mataix-Cols, D. (2010). Family accommodation in obsessive–compulsive disorder: Relation to symptom dimensions, clinical and family characteristics. Psychiatry research, 179(2), 204-211.
Amaresha, A. C., & Venkatasubramanian, G. (2012). Expressed emotion in schizophrenia: an overview. Indian journal of psychological medicine, 34(1), 12-20.
Cole, J. D., & Kazarian, S,.S. (1988). The level of expresses emotion scale: a new meaure of expressed emotion. Journal of clinical psychology, 44 (3), 392-397.
Cherian, A. V., Pandian, D., Bada Math, S., Kandavel, T., & Janardhan Reddy, Y. (2014). Family accommodation of obsessional symptoms and naturalistic outcome of obsessive–compulsive disorder. Psychiatry research, 215(2), 372-378.
Dehgani, Sh. (1381). The relationship between expressed emotion level and personality trait of relative's patients with psychotic disorder. Thesis master of science, Islamic Azad University(Text in Persian).
Eftekharzade, R. (2015). The effectiveness of psycho-education on expressed emotion and and decreasing severity of diseases in patient with obsessive compulsive disorder. Thesis master of science, Alzahra University(Text in Persian).
Gomes, J. B., Van Noppen, B., Pato, M., Braga, D. T., Meyer, E., Bortoncello, C. F., & Cordioli, A. V. (2014). Patient and family factors associated with family accommodation in obsessive–compulsive disorder. Psychiatry and clinical neurosciences. 68(8), 621-630.
Hosman, C., Jané Llopis, E., & Saxena, S. (2004). Prevention of mental disorders: Effective interventions and policy options: Summary report: Geneva: World Health Organization.
Haji Seyed Taghiya Taghavi, Z., Peyvastegar, M., Khosravi, Z. (2015). Comparison of perfectionism levels of maternal and parental bonding in adults with obsessive- compulsive disorder and healthy subjects. Quarterly journal of psychological studies, 11(2), 47-66(Text in Persian).
Koujalgi, S. R., Nayak, R. B., Patil, N. M., & Chate, S. S. (2014). Expressed emotions in patients with obsessive compulsive disorder: A case control study. Indian journal of psychological medicine, 36(2), 138-141.
Karamlou, S. (1387). Effectiveness of family psycho-education program on family environment improvement of severe mental disorder patients. Thesis master of science, Shahid Beheshti University, Family Institute(Text in Persian).
Lebowitz, E. R., Panza, K. E., Su, J., & Bloch, M. H. (2012). Family accommodation in obsessive-compulsive disorder. Expert Review of Neurotherapeutics, 12(2), 229-238.
McKay, D., & Andover, M. (2012). Should Nonsuicidal Self-Injury Be a Putative Obsessive-Compulsive-Related Condition? A Critical Appraisal. Behavior Modification, 36(1), 3-17.
Merlo, L. J., Lehmkuhl, H. D., Geffken, G. R., & Storch, E. A. (2009). Decreased family accommodation associated with improved therapy outcome in pediatric obsessive–compulsive disorder. Journal of consulting and clinical psychology, 77(2), 355-360.
Miklowitz, D. J. (2004). The role of family systems in severe and recurrent psychiatric disorders: a developmental psychopathology view. Development and Psychopathology, 16(03), 667-688.
Pace, S. M., Thwaites, R., & Freeston, M. H. (2011). Exploring the role of external criticism in Obsessive compulsive disorder: A narrative review. Clinical Psychology Review, 31(3), 361-370.
Peris, T. S., Sugar, C. A., Bergman, R. L., Chang, S., Langley, A., & Piacentini, J. (2012). Family factors predict treatment outcome for pediatric obsessive-compulsive disorder. Journal of consulting and clinical psychology, 80(2), 255-263.
Przeworski, A., Zoellner, L. A., Franklin, M. E., Garcia, A., Freeman, J., March, J. S., & Foa, E. B. (2012). Maternal and Child Expressed Emotion as Predictors of Treatment Response in Pediatric Obsessive–Compulsive Disorder. Child Psychiatry & Human Development, 43(3), 337-353.
Rajezi Esfahani, S., Motaghipour, Y., Kamkari, K., Zahiredin, A.R., & Janbozorgi, M. (2012). Reliability and validity of the persian version of the Yale-Brown obsessive compulsive scale (Y-BOCS). Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 17(4), 297-303(Text in Persian).
Renshaw, K. D., Chambless, D. L., & Steketee, G. (2006). The relationship of relatives’ attributions to their expressed emotion and to patients’ improvement in treatment for anxiety disorders. Behavior therapy, 37(2), 159-169.
Renshaw, K. D., Steketee, G., & Chambless, D. L. (2005). Involving family members in the treatment of OCD. Cognitive Behaviour Therapy, 34(3), 164-175.
Sadock, B. J., Kaplan, H. I., & Sadock, V. A. (2007). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins.
Smorti. M. (2012). The impact of family on Obsessive-compulsive disorders in children and Adolescents: Development, Maintenance and Family Psychological Treatment. International Journal of Advances in Psychology. 1(3), 86-94.
Steketee, G. S., & Ellis, A. W. (1993) Treatment of obsessive compulsive disorder: Guilford Press New York.
Subramaniam, M., Abdin, E., Vaingankar, J. A., & Chong, S. A. (2012). Obsessive–compulsive disorder: prevalence, correlates, help-seeking and quality of life in a multiracial Asian population. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 47(12), 2035-2043.
Van Noppen, B. (2002a). Multifamily behavioral treatment (MFBT) for obsessive compulsive disorder (OCD): A step-by-step model. Brief Treatment and Crisis Intervention, 2(2), 107-122.
Van Noppen, B., & Steketee, G. (2009). Testing a conceptual model of patient and family predictors of obsessive compulsive disorder (OCD) symptoms. Behaviour Research and Therapy, 47(1), 18-25.
Wearden, A. J., Tarrier, N., Barrowclough, C., Zastowny, T. R., & Rahill, A. A. (2000). A review of expressed emotion research in health care. Clinical Psychology Review, 20(5), 633-666.