بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران

نویسندگان

چکیده

با توجه به این امر که خشونت خانوادگی طی چند دهه اخیر به عنوان یک مشکل و معضل اجتماعی مطرح شده است، پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا، هدف از تحقیق کنونی پرداختن به ویژگی های این پدیده ناخوشایند، از جمله شناسایی عوامل بروز اختلافات خانوادگی (از دیدگاه زوجین)، نوع خشونت های اعمال شده (توسط زوجین) و نوع واکنشهای بروز داده شده (توسط زوجین) می باشد. بدین منظور، پرسشنامه های محقق ساخته میان 40 زوجی که به شکل تصادفی انتخاب شده و به دلیل خشونت خانوادگی به دادگاه خانواده در تهران رجوع کرده بودند، اجرا گشت. پاسخ های هر یک از زوجین در مقیاس 5 درجه لیکرت نمره گذاری گردید. نتایج نشان دادند در مردان، دو عامل بی اعتنایی نسبت به همسر و بهانه گیری همسر در مورد غذا و در زنان عوامل قهر کردن، عدم همکاری در رسیدگی به فرزندان و اعتیاد همسر باعث بروز اختلافات می شوند. همچنین نتایج این تحقیق نشان دادند هنگام بروز اختلافات، مردان اغلب از روش های فیزیکی و زنان بیشتر از روش های روانی استفاده می کردند. با توجه به این یافته ها، پیشنهادهایی در خصوص جلوگیری از بروز این پدیده ارایه گشته است.

کلیدواژه‌ها