بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش عاطفی بر کیفیت زندگی و ابعاد آن در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بود. برای این منظور، 403 دانشجو، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از فرم‌های کوتاه پرسشنامه هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، 2001) و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چند گانه نشان داد که هوش عاطفی پیش بین خوبی برای کیفیت زندگی و خرده مقیاسهای آن یعنی سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی وکیفیت محیط زندگی در دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Emotional Intelligence on Quality of Life and its dimensions

نویسندگان [English]

  • Farideh Yousefi
  • Hajar Safari
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of emotional intelligence on quality of life and its dimensions in a group of Shiraz University students. To do this, 403 students were selected using a multistage cluster sampling method. Data were collected using the brief version of Emotional Intelligence Questionnaire (Petridse & Furnham, 2001), and the World Health Organization Quality of Life scale (1998), were applied. Analysis of data using multiple regression analysis revealed that emotional intelligence was a good predictor of students' quality of life and all dimensions of it, including physical health, psychological health, social relationship, quality of life environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • quality of life
  • Mental Health
  • Social Relationship
  • university students