ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی (سود مندی ادراک شده، اهداف پیشرفت)و شناختی (راهبردهای خود نظم بخش)در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس (وظایف انگیزشی، حمایت خود مختارانه و ارزشیابی تبحری) و پیشرفت ریاضی بوده است.
400 دانش‌آموز پایه سوم رشته ریاضی _ فیزیک (200 دختر و 200 پسر) دبیرستان‌های دولتی شهر اصفهان به شیوه تصادفی انتخاب شدند وبه پرسشنامه هفت خرده مقیاس در برگیرنده (راهبردهای خود نظم بخش میلر و همکاران،1996، ادراک از ساختار کلاس بلک برن، 1998، اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی 1997و سودمندی ادراک شده میلر و همکاران، 1996) پاسخ دادند. برای ارزیابی پیشرفت ریاضی از نمره نهایی درس ریاضی(حسابان) استفاده شد. روش تحلیل مسیر حاکی از برازش خوب مدل بود و نشان داد که:
متغیر مستقل وظایف انگیزشی با تأثیر بر متغیر‌های میانجی اهداف تبحری، سودمندی ادراک شده و راهبردهای خود نظم بخش، بر پیشرفت ریاضی اثر غیر مستقیم معناداری دارد. متغیر حمایت خود مختارانه با واسطه اهداف تبحری و سود مندی ادراک شده ریاضی بر راهبردهای خود نظم بخش و پیشرفت ریاضی تأثیر غیر مستقیم دارد. ارزشیابی تبحری نیز بر اهداف تبحری، اهداف عملکردی و راهبردهای خود نظم بخش اثر مستقیم معنادار داشت و به واسطه اهداف تبحری و راهبردهای خود نظم بخش بر پیشرفت ریاضی اثر غیر مستقیم معنادار دارد.
نقش واسطه‌ای راهبردهای خود نظم بخش بین متغیر‌های اهداف تبحری، سود مندی ادراک شده و پیشرفت ریاضی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classroom Perceptions and mathematics achievement: the mediating role of cognitive and motivational variables

نویسندگان [English]

  • Elaheh Hejazi
  • Zahra Naghsh
  • Ali Akbar Sangari
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of students’ perceptions of classroom structures on mathematics achievement through the mediating of motivational and cognitive variables. For this reason, 400 high school students (200males-200females) were chosen randomly and completed a series of scales (perception of classroom, Blacburn, 1998, Achievement goals, Middleton, Midgley, 1997, self-regulated strategies, and perception of task usefulness, Miller et al, 1996).
The results of path analysis showed that:
1-Motivational (achievement goals, perceived instrumentally) and cognitive (self-regulated learning) variables have a mediated role between perception of classroom structures and mathematics achievement.
2-Motivational tasks had an indirect effect on mathematics achievement through mediating role of achievement goals, perceived instrumentality and self-regulated strategies.
3- Autonomy support had an indirect effect on self-regulated strategies and mathematics achievement by mediating role of achievement goals, perceived instrumentality;
4-Mastery evaluation had a direct effect on mastery, performance achievement goals and self-regulated strategies and an indirect effect on mathematics achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of classroom structures
  • perceived instrumentality
  • Achievement Goals
  • self
  • regulated strategies