رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی انجام شد. نمونه تحقیق 170 نفر ازدانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران را شامل می‌شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی را تکمیل کردند.داده‌ها با روش آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که روابط منفی معنی داری بین حیطه‌های کیفیت تجارب یادگیری(منابع،محتوا،انعطاف پذیری یادگیری ورابطه استاد-دانشجو) با ابعاد فرسودگی تحصیلی(خستگی تحصیلی،بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی) وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد که رابطه استاد-دانشجو بیشترین نقش را درتبیین فرسودگی تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها