بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش

نویسنده

چکیده

هدف ازاین پژوهش بررسی اعتبار وپایایی فرم اصلاح شده مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر(1981) برای اندازه گیری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره راهنمایی بود. به این منظور نمونه‌ای 198نفری متشکل از 110دانش آموز پسر و88 دانش‌آموز دختر پایه دوم راهنمایی از شش مدرسه ازنقاط مرکزی شهر شیراز به روش خوشه‌ای انتخاب شدند و مقیاس مذکور را تکمیل کردند. ضرایب همسانی درونی ازطریق محاسبه همبستگی هر سؤال با نمره کل مقیاس‌ها بین 30/0 تا 78/0به دست آمد . تحلیل عوامل به عمل آمده در سئوال‌های مقیاس توانست چهارعامل را مشخص کند که بعد انگیزش درونی را به صورت کلی وبا وضوح زیادی نشان می‌داد . پاره مقیاس‌ها ی انگیزش بیرونی نیز با وضوح کمتری در این تحلیل تشخیص پذیر بودند. نتایج این تحلیل عامل با تحلیل به عمل آمده مؤلفان مقیاس همخوانی دارد. علاوه براین رابطه ابعاد مختلف مقیاس انگیزش هارتر با یکدیگر و با نمره‌های پیشرفت تحصیلی (معدل) دانش‌آموزان در حد انتظار بود وگواهی بر روایی مقیاس است. ضرایب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه شده برای ابعاد وپاره مقیاس‌های این ابزار نیز در حد مطلوب و حاکی ازثبات دراندازه گیری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Validity and Reliability of Harter’s Scale of Educational Motivation

نویسنده [English]

  • Mahmoud Bahrani
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the validity and reliability of the revised form of Harter’s Educational Motivation Scale. The sample consisted of 198 middle students (110 boys and 88 girls) who selected from six schools of central points in shiraz city by cluster sampling method. Internal consistency of each item score with total score was computed, the correlations range was between 0.30 to 0.78. In addition factor analysis extracted 4 factors which show obviously an overall intrinsic motivation factor and 3 subscales of extrinsic motivation with lower clarity. This result is in consistence with witch previously has been obtained by Harter(1981).
Also the relations between different scale’s dimensions and GPA were in expected direction that confirms the validity of the scale. And also the coefficients computed for test-retest and Chronbach's alpha of the motivation dimensions and subscales were large enough to show internal and time consistency of measures on Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation scale
  • Harter scale
  • validity
  • reliability
  • Iranian students