نگرش دانش‌آموزان به درس ریاضی و رابطه آن بااضطراب امتحان (مورد:دانش‌آموزان دختروپسرسال دوم دبیرستان‌های شهراصفهان)

نویسنده

چکیده

دانش‌آموزان نسبت به مواد درسی نگرش‌هایی دارندکه این نگرش‌ها در عملکردآموزشی آنها نقشی مهم ایفاء می‌کند. هدف مقاله مطالعه میزان نگرش دانش‌آموزان به درس ریاضی، نگرش آنها به اضطراب امتحان ریاضی وبررسی ارتباط بین نگرش به درس ریاضی واضطراب امتحان بود. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی وابزارپژوهش دو قسمت داشت: 1)مقیاس نگرش به درس ریاضی که شامل 28گویه وچهارپاره مقیاس احساس لذّتمندی، انگیزش به یادگیری، اهمیت داشتنن واحساس ترس ونگرانی به درس ریاضی است؛ 2) پرسشنامه اضطراب امتحان. نمونه‌ای به حجم 200 دانش‌آموز دختر و پسر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان سال دوم رشته‌های انسانی وتجربی دبیرستان‌های شهر اصفهان انتخاب شد. نتایج نشان دهنده آن بود که بین هرکدام ازچهارپاره مقیاس و هم چنین کل نگرش به درس ریاضی با اضطراب امتحان درس ریاضی روابطی معنادار وجود داشته است (365/0-). میزان نگرش به درس ریاضی وهم چنین اضطراب امتحان درسطح متوسط ارزیابی شده است. درنگرش به درس ریاضی وهم چنین اضطراب امتحان در میان دانش‌آموزان دختر و پسر و هم چنین بین دورشته انسانی و تجربی تفاوتی معنادار وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students’ Attitude Toward Mathematics And Relationship to Exam Anxiety(Case:male and female high school students of governmental high schools of the city of Isfahan)

چکیده [English]

Students have interpretations and attitudes toward school materials.these attitudes play an important role in their pedagogic performance.The purpose of the present paper are:a) measuring of the Attitudes Toward Mathematics, B) Measuring of the Exam Anxiety, C) Relationship between Attitude Toward Math and Exam Anxiety.
This study is survey research and the research instrument contain two part:1) Mathematics Attitudes Scale (MAS, Aiken, 1985, 2005) which contains 28 items and four subscales (Enjoyment, Important, Motivation and Fear) .2) Questionnaire of the Exam Anxiety of the course (Abulghasemi et al, 1375). The subjects were 200students (100 boys and 100girls) which were randomly selected with multistage sampling from the secondary years of Isfhan High schools of Science and Humanities masors. The result showed significant relationship between each of these subscales as well as attitudes toward Mathematics course with its exam anxiety(-0/365).Level of the Attitudes Toward Mathematics and Exam Anxiety were evaluded in the middle.The results also showed that there were not a significant difference between the Attitude Toward Mathematics and Exam Anxiety of the male with female also between the Science and Humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitudes Toward Mathematics
  • Exame Anxiety
  • Students
  • City of Isfahan