نوروتیسم، برونگرایی و مشارکت در فعالیت‌های بدنی: ارزیابی مدل گرانشی

نویسنده

چکیده

از دهه
1970 کوشش‌های زیادی در جهت فهم نقش تعیین‌کننده‌های عمده مشارکت افراد در فعالیت‌های
فیزیکی و ورزشی انجام شده است. یکی از این تلاش‌ها، فهم این مسأله بود که آیا
مشارکت افراد در ورزش نتیجه تفاوت‌های از پیش موجود شخصیتی آنها است یا آنکه تفاوت‌های
شخصیتی در فرایند مشارکت افراد در فعالیت‌های بدنی شکل می‌گیرد. این
پژوهش با هدف تعیین تفاوت و مقایسه میان ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر دو ویژگی
شخصیتی نوروتیسم و برونگرایی و در پرتو مدل گرانشی و در قالب طرح پس‌رویدادی انجام
شد. نمونه آماری 124 ورزشکار (69 مرد و 55 زن) که به تازگی وارد باشگاه‌های بدن‌سازی
شده بودند و 116 غیرورزشکار (51 مرد و 65 زن) بودند. این پاسخگویان سپس به
پرسشنامه پنج عامل بزرگ (BFI) پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد میان ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر نوروتیسم (01/0>P) و
برونگرایی (01/0>P) تفاوتی
معنادار وجود داشت. تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که متغیرهای اجتماعی- جمعیت
شناختی (مدل اول) 9/18 درصد از واریانس مشارکت در ورزش را تبیین کردند. در مدل
دوم، متغیرهای نوروتیسم و برونگرایی، 9/7 درصد از تبیین واریانس مشارکت در ورزش را
بهبود بخشیدند. نتایج پژوهش حاضر، اعتبار مدل گرانشی را تأیید کرده است که بر وجود
تفاوت‌های ازپیش‌موجود شخصیتی، مانند نوروتیسم و برونگرایی در مشارکت در فعالیت‌های
بدنی و ورزشی تأکید می‌کرد. افزون براین، با توجه به اهمیت متغیرهای نوروتیسم و
برونگرایی، از نتایج این مطالعه می‌توان در مداخله‌های رفتاری به شکل تقویت
برونگرایی و تضعیف نوروتیسم به‌منظور تقویت گرایش افراد به مشارکت در فعالیت‌های
مختلف ورزشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neuroticism, Extraversion and Participation in Physical Activities: An Appraisal of Gravitational Model

چکیده [English]

Background: Since the decade of 1970, has been performed many
efforts to understand the major determinants of individual's participation in
physical and athletic activities. The one of these efforts, was to
understanding of this point that is the individuals participation in athletic
activities results of pre-existing personality differences among them or
personality differences are shaping in process of athletic participation? Objective:
The aim of this study was to determine the difference between athletes and
non-athletes concerning to neuroticism and extraversion in framework of
gravitational model. Method: This study was conducted with an ex-post
facto research design. One hundred and twenty four athletes (69 men and 55
women) and one hundred and sixteen non-athletes (51 men and 65 women) that
entering newly in body-building clubs composed the study sample. These
respondents then responded to The Big Five Inventory (BFI).  Results: The results showed
significant difference among athletes and non-athletes in regard to Neuroticism
(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuroticism; Extraversion; Physical Activities; Gravitational model