تعداد مقالات: 452
451. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

10.22051/psy.2020.27112.1971

سارا کریمی؛ جواد جهان؛ کامران پورمحمدقوچانی؛ فاطمه آزادی؛ مرتضی علیزاده؛ الهه مرادی؛ یوسف رنجبر سودجانی


452. اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22051/psy.2020.23008.1774

سیده معصومه علوی؛ پروین رفیعی نیا؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی