تعداد مقالات: 452
26. نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه سبک‌های فرزندپروری و قلدری

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-22

10.22051/psy.2018.17965.1531

ایمان دره؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حسن احدی


29. تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-24

10.22051/psy.2019.23565.1799

یاسمن سواری؛ حسین محققی؛ مصیب یارمحمدی واصل؛ مهرنوش اثباتی


33. رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 9-42

10.22051/psy.2010.1561

ام هانی علیزاده صحرایی؛ محمدعلی بشارت؛ زهره خسروی؛ محمدعلی بشارت


41. سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 9-34

10.22051/psy.2008.1631

اعظم مرادی؛ حمیدرضا عریضی؛ حمیدرضا عریضی؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ عباس احمدی دارانی


43. رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 9-18

10.22051/psy.2004.1652

سوسن سیف؛ فرشاد بهاری


45. رابطه بین خود‌انضباطی و سطوح آن با بهره‌وری منابع انسانی در صنعت خودرو سازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-26

10.22051/psy.2012.1714

غزال زند کریمی؛ سیده منور یزدی؛ شکوه السادات بنی جمالی


47. ساخت مقیاس سنجش سلامت روانی دانشجویان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 9-32

10.22051/psy.2013.1728

داود معنوی‌پور


49. بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-28

10.22051/psy.2013.1742

وحید منظری توکلی؛ محمود حمزه ن‍‍ژاد؛ محمود حمزه ن‍‍ژاد؛ محمود حمزه ن‍‍ژاد؛ هادی بهرامی احسان؛ علیرضا منظری توکلی؛ محمود حمزه ن‍‍ژاد