دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب بیماری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22051/psy.2022.38449.2542

چنگیز رحیمی طاقانکی؛ مینا زارع؛ مریم چیت سازی؛ فریده کامران پور جهرمی


اثر القای استرس بر سیستم بازداری، پردازش/اندوزش ذهنی و نارسایی شناختی زنان: نقش تعدیل‌گر فرونشانی هیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22051/psy.2023.40227.2613

پریسا شریفی؛ اسماعیل سلیمانی