موضوعات = اختلالات روانشناختی
نقش میانجی استرس و ترس از کرونا در رابطه بین باورهای وسواسی و نشانگان وسواسی-اجباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22051/psy.2024.44167.2808

سحر سرحدی؛ محمود نجفی


تأثیر آموزش مبتنی بر هوش چندگانه گاردنر بر مهارت‌های خواندن و انگیزش تحصیلی کودکان نارسا‌خوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22051/psy.2024.45166.2862

مهدیه حسین زاده؛ عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه؛ عباس ابوالقاسمی


نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس سبک‌های هویتی و نظارت والدین در نوجوانان

دوره 19، شماره 4، بهمن 1402

10.22051/psy.2024.45353.2876

آزاده چوب فروش زاده؛ علی امینی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ الهام نصر آزادانی