کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
نقش میانجی ناگویی هیجانی و اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بین تاب‌آوری با تعارضات زناشویی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 143-159

10.22051/psy.2021.33769.2349

علیرضا کاکاوند؛ فرهاد شیرمحمدی؛ عسل جعفری جوزانی؛ سمیرا حاجی امیدی


اثربخشی آموزش رویکرد کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر سرزندگی و تاب‌آوری دانش‌آموزان معلول جسمی حرکتی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 161-177

10.22051/psy.2021.30999.2208

مهرنوش اخوت؛ شکوفه متقی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ زبیده دهقان منشادی


پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز

دوره 15، شماره 3، آبان 1398، صفحه 23-38

10.22051/psy.2019.23657.1804

معصومه گرجی؛ نیره السادات روحانی؛ مهری سید موسوی؛ معصومه عزیزی؛ زبیر صمیمی


بررسی رابطة جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب‌آوری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 115-134

10.22051/psy.2015.1955

حمدالله حبیبی؛ ماریا فاطمی


اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 53-71

10.22051/psy.2015.1786

فرشته شیخ زاده قولنجی؛ مرتضی ترخان؛ ندا گلچین؛ حسین زارع