کلیدواژه‌ها = ذهن آگاهی
مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار

دوره 15، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 125-140

10.22051/psy.2019.22099.1725

زهرا کرمانی مامازندی؛ محمد علی محمدی فر؛ سیاوش طالع پسند؛ محمود نجفی


بیش فعالی/کمبود توجه و اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی ذهن آگاهی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 101-118

10.22051/psy.2017.10532.1179

مسعود فضیلت پور؛ محمد رئوف انجم شعاع؛ محمدرضا صفاری


اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار

دوره 11، شماره 3، آبان 1394، صفحه 141-159

10.22051/psy.2015.2080

سمیه پورمحمدی؛ فریبرز باقری