دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تابستان 1398 
1. تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی

صفحه 0-0

یاسمن سواری؛ حسین محققی؛ مصیب یارمحمدی واصل؛ مهرنوش اثباتی


3. اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه

صفحه 0-0

فاطمه تبریزی؛ محمد قمری؛ کیومرث فرحبخش؛ سعیده بزازیان


5. مقایسه اجتناب‌تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی

صفحه 0-0

نیلوفر میکائیلی؛ شیرین احمدی؛ هانیه قوامی لاهیجی